ــاــز ــدرــد د لـمـ

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

 خیلـے وَقـتـ ـها مـیـگــویـَمـ ـ ..


« عـَزیـز בلــَمـ »

گاهـے اَز روی اבبــ ــ .گاهـے اَز בل ـتنـگــ ے ..

گاهـے از تـہ قـَلـبــ ــ ..

گاهـے هَـمــ جزو واژگـاלּ روزمـَره امـ مے شـوב ..

اَمـ ّـا !

اَز سَـر هــَــر چــہ باشَــב . تَنهـ ـا كسـے كـہ عـَـزیـز בلــَمـ اسـتــ ــ ..

تــُ ـ ــویـے ..

تــویـے کـہ مدتـهـآستــــ ـــ ..

عــــــآشِقـــآنـهـ دوسـتَـتــ ــــ בارَمـــ ! ..

<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1آدمــــک آخــــر دنیــــاســت بخنــــد ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1
<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1آدمــک مــرگ همیـن جــاست بخنـد ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1
<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1دســت خطی که تو را عاشــق کرد ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1

<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1شــوخــی کــاغــذی مــاست بخنــد ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1
<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1آدمــک بچــــه نشــی گــریــه کنــی ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1
<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1کــل دنیــــا ســــراب اســت بخنــــد ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1

<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1آن خـدایی کـه بـزرگ بـوده و هسـت ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1

<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1بخــــدا مثــل تــو تنهــــاست بخنــد ..<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1


مـے گویند: شاد بنویس ...
نوشته هایت درد دارند!
و من یاد مردے مـے افتم...
که با کمانچه اش...
گوشه ے خیابان شاد مـے زد...
اما با چشمهاے خیس!!!


دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است....
نه "سکوت" علامت "رضایت"....
دنیای غریبیست
ارزشها "عوض" شده اند
و "عوضی ها"، با ارزش :|
<×♣بُغــ~ــضِ قَلـَ♥ــم نــُ×ــسخه ِ ✘ ωــہ × 3 ✘ ♣ ×> 1

 

نویسنده : no love√ love بازدید : 225 تاريخ : دوشنبه 7 بهمن 1392 ساعت: 11:54
برچسب‌ها : به درک,